REFERENCE‎ > ‎

VRTEC - adaptacija/rekonstrukcija

Oblikovna zasnova stavbe:

Hiša se nahaja v predmestju Novega mesta. Umeščena je v prostor s tipično, različno urejeno ter usklajeno arhitekturo sedemdesetih let, brez izrazitih oblikovalskih smernic in kvalitet. Obravnavana hiša se nahaja na robu morfološke enote v nizu različno oblikovanih hiš tako volumensko kot tudi različnih orientacij strešnih ploskev.
 

Naša projekt obravnava obstoječo gradnjo in osnovnih volumnov stavbe ne spreminja. Dodajo se nove zunanje uporabne površine za potrebe nove dejavnosti (vrtec) v obliki nadkritih teras na južni fasadi. V mansardi pa se s strešnim izzidkom organizira udobnejši in pravilno osvetljen bivalni prostor.

 

Prostorski akti za obravnavan prosto narekujejo, naj stanovanjska stavba višinsko ne izstopa iz zastavljenega gabarita ureditvene enote oziroma krajine stavb v morfološki enoti. Še posebej glede oblike in orientacije streh, barvne in teksturne prilagoditve kritine strehe, glede usklajenosti posebnih elementov strehe z osnovno ploskvijo ter ostalih stvari, katerih se pri našem posegu ne dotikamo.
 
Kot vidimo iz primerov oblik strešnih ploskev v neposredni bližini našega objekta, pravilo o enovitih strešnih ploskvah v tej ME ni dosledno upoštevano.  Tako se naš objekt »prilagodi« arhitekturi okolice s tem, da na južni strešni ploskvi formiramo strešni izzidek in s tem maksimalno izkoristimo mansardne prostore za bivanje. Poseg je nujen pri tako majhnih strešnih naklonih. Izzidek je oblikovan tako, da ne kvari arhitekture južne fasade, hkrati pa uporabnikom prostorov v mansardi ponuja izreden pogled na silhueto Gorjancev iz dnevnih prostorov.
 
Na vhodni fasadi se obstoječi nadstrešek, ki je v bistvu podaljšek osnovne strešne ploskve preoblikuje in izvede kot samostojen element. S tem razbijemo veliko s ceste vidno strešno ploskev in poenotimo nadstrešne elemente z elementi na južni fasadi.